Automatski prevoditelj stranica

Prijevod teksta je sam po sebi vrlo te¾ak. Ako trebamo prevesti neki tekst, zahtijevamo ne samo brinuti se o "nauèenim" rijeèima i skupovima, veæ i poznavati mnoge idiome koji su tipièni za sve jezike. Èinjenica je da ¾ena koja pi¹e tekst u engleskom stilu ne èini je u èisto "akademskom" stilu, nego koristi svoje jedinstvene likove i dodane idiome.

https://neoproduct.eu/hr/princess-hair-izuzetno-ucinkovita-maska-za-gubitak-kose-i-poboljsanje-njihovog-stanja/

U kontaktu s èinjenicom da je uloga globalne internetske mre¾e jo¹ veæa, èesto se pojavljuje potreba za prijevodom web stranica. Naprimjer, stvaranjem web-lokacije s kojom ¾elimo doæi do ¹ire publike, moramo je izraditi u nekoliko jeziènih verzija. Prilikom prevoðenja sadr¾aja web stranice, na primjer u engleskom i poljskom stilu, trebala bi biti u stanju ne samo prevesti, nego i energiju za izra¾avanje va¹ih vjerodajnica i opisa koji se u izvorniku ne mogu prevesti. Kako onda oèekujete na poslu? Prijevodimo sadr¾aj bilo koje web-lokacije na engleskom jeziku za uslugu Google prevoditelja. Dok æe opæi smisao èlanka biti saèuvan (nagaðat æemo o èemu je odreðena stranica, logièki slijed reèenica i sintaksa æe biti neadekvatna. Tada je to moguæe jer Google prevoditelj odabrani èlanak prevodi u vrijednost "rijeè za rijeè". Stoga u poslovanju ne raèunamo na pripremu temeljenu na tome ¹to utjeèe na profesionalnu, vi¹ejeziènu web stranicu. Stoga u akciji prevoditelja weba u najbr¾oj buduænosti & nbsp; èovjek neæe zamijeniti stroj. Èak i najprikladniji softver nema sile apstraktnog mi¹ljenja. Jedino ¹to mo¾e uèiniti je pomoæi u skladu s èovjekovom logikom, prenesenom na odabrani programski jezik. Stoga, èak i najbolje aplikacije koje prevedu èlanak daleko su iza profesionalnih web prevoditelja i, naravno, vjerojatno æe zauvijek biti tamo. Ako ikada dobijete napredni alat ureðen na naèin jednostavnog i apstraktnog "razmi¹ljanja", to æe biti trenutna zemlja na¹e civilizacije. U zakljuèku, u smislu obrazovanja dobrih prevoditelja, potrebno je napraviti odgovarajuæe didaktièke sadr¾aje, koji æe ne samo nauèiti prijevode "rijeè za rijeè", veæ æe podr¾ati i ideju apstraktnog razumijevanja odreðenog jezika.& Nbsp;