Blagajna 20 000

Svaki vlasnik fiskalne blagajne je svjestan koliko se odgovornosti mije¹a s takvim ureðajem. Blagajna elzab jota e, tj. Ureðaj sudjeluje u strogoj registraciji prodaje, takoðer u raèunovodstvu za naslov riznice. Omoguæuje i poduzetnicima da uzrokuju njihov rad. U ¹to se takva usluga mo¾e sastojati?

Pogledajmo primjer takvog va¾nog dokumenta, koji je dnevno izvje¹æe.Dnevna izvje¹æa iz blagajne su meðu najva¾nijim pitanjima koja se provjeravaju u sluèaju revizije. Ljudi imaju pravo zahtijevati njihovo izlaganje, a investitoru koji nema takva izvje¹æa - nametnuti veliku novèanu kaznu. Za¹to je dnevno izvje¹æe va¾no? Odgovor je vrlo jednostavan - ovaj dokument je najobièniji sa¾etak cijelog dana prodaje. Trgovac mora napraviti takvo izvje¹æe na dan kada se prodaja zavr¹i. Buduæi da sljedeæeg dana poène prodavati od nule, takvo se izvje¹æe naziva izvje¹æem o poni¹tavanju. Va¾no pitanje je èinjenica da bez pripreme takvog opisa, koji je sa¾etak dana prodaje, ne mo¾ete poèeti prodavati sljedeæi dan. Teoretski, prodavaèima je to prilièno te¹ko, ali vrijedi pogledati prednosti koje proizlaze iz potrebe izrade i voðenja dnevnih izvje¹æa iz blagajne. Uostalom, oni su vrijedan izvor mnogih va¾nih znanja, ali ne i za kontrolore iz Porezne uprave, ali i za prodavatelja. Meðutim, analiza takvih izvje¹æa mo¾e u cijelosti podr¾ati istra¾ivanje u kombinaciji s aktualnim, koji proizvodi izgledaju najbolje i u kojim danima ili satima mo¾ete raèunati na najkompletnije pokrete. U to su vrijeme izuzetno va¾ni podaci za one poduzetnike koji ¾ele pobolj¹ati svoj rad ili privuæi kupce novim kolekcijama. Ako smatraju da ih privlaèe kupci, vrijedi upoznati njihove stilove i sklonosti. Daljnji pristanak za ovaj element, bolja borba za klijenta postaje. Neprimjetan dnevni izvje¹taj mo¾e se stoga pokazati vrijednom potporom za sve poduzetnike koji poku¹avaju maksimalno dobiti informacije iz fiskalnih izvora koje mu donose fiskalni pultovi.Naèin na koji æe poduzetnik prevariti dnevno izvje¹æe, stoga, ima veliki naglasak na tome koliko je takvo izvje¹æe prikladno u takvom izvje¹æu. Mnogi ovise ovdje o kreativnosti prodavaèa koji se, na¾alost, preèesto svodi na ureðenje takvih izvje¹æa, ali samo iz istra¾ivanja o moguæoj kontroli.