Blagajna kako radi

Blagajna nije ni¹ta drugo nego elektronsko jelo, èija je svrha registrirati promet i iznos poreza koji bi trebao biti plaæen od maloprodaje. Evidentiranje prihoda putem blagajne (fiskalne u odnosu na standard vrijedi za poduzetnike koji prodaju robu / usluge za rad pojedinaca koji ne posluju. Meðutim, postoji katalog izuzeæa od kori¹tenja blagajne.

To se prije svega odnosi na porezne obveznike èiji promet od po¹iljki (u rasporedu na fizièka lica nije prelazio iznos od dvadeset tisuæa zlota u prethodnoj poreznoj godini. Meðutim, treba pomoæi u èinjenici da postoje odreðene aktivnosti, koje, meðutim, treba evidentirati u blagajni, bez prostora za iznos prometa. To se prije svega odnosi na opskrbu UNP-om, motorom, dijelovima prikolica / poluprikolica, radio / televizijskom opremom, uslugama prijevoza putnika, prijevoza ljudi i njihove prtljage, poreznog savjetovanja, pravnih usluga i mnogo novih.Prije nego ¹to kupite blagajnu, morate se pobrinuti da aktivnost koju prikazujemo zahtijeva upotrebu blagajne. Ne ¾elimo se nositi s time kada prodajemo proizvode ili pru¾amo usluge tvrtkama ili organizacijama, javnim tijelima i lokalnoj samoupravi. U sluèaju bilo kakvih nedoumica, kvalificirano osoblje æe savjetovati i objasniti propise koji se odnose na obveznu blagajnu.

Revitalum Mind PlusRevitalum Mind Plus Učinkovito rješenje za probleme koncentracije i pamćenja

Putovanje zaslu¾uje èinjenicu da, na primjer, radionice za automobile ne moraju biti opremljene fiskalnim iznosima u obliku u kojem ih proizvodi u automobilu organiziraju. Za¹to? S obzirom na èinjenicu da u datoj situaciji oni pru¾aju samo uslugu, a ne prodaju proizvod. Meðutim, ako se doka¾e da moramo kupiti fiskalnu blagajnu, oèekujemo te¾ak izbor, jer na tr¾i¹tu postoji mnogo vrsta. Prilikom kupnje potrebno je obratiti pa¾nju na to je li proizvoðaè ureðaja odluka ministra financija, s obzirom da vrsta blagajne zadovoljava zahtjeve i tehnièke kriterije, koje je potrebno uzeti uz pomoæ kupnje blagajne.Ako smo kupili blagajnu, jo¹ se moramo sjeæati njezine fiskalizacije. U redoslijedu od 7 dana od trenutka obavljanja navedene aktivnosti, moramo se prisjetiti rada njezina imenovanja u poreznom uredu na odgovarajuæem tisku. Treba imati na umu da nepravilno evidentiranje mo¾e rezultirati gubitkom koji ima pravo na oslobaðanje, gubitak od 30% ulaznog poreza na kupnju u vezi s prodajom zabilje¾enu u uredu - do trenutka registracije, kazneno-fiskalnih sankcija.Uz pomoæ mo¾ete kupiti blagajnu. To je 90% neto cijene (bez PDV-a, ne vi¹e od 700 PLN za bilo koju blagajnu na poèetku registracije. PDV koji se naplaæuje na ovoj fakturi mo¾e se odbiti.