Blagajnu

Uvoðenjem novih restriktivnih zahtjeva vezanih uz registarske blagajne, srednja poduzeæa du¾na su ih pokrenuti. Svaka tvrtka èiji godi¹nji prihod prelazi 20.000 PLN ima svrhu da se registrira na fiskalnom ureðaju.

U uspjehu kada je poslovanje zapoèelo u godini promet, novèana granica, koja je odustala od poznavanja evidencije putem blagajne, izraèunava se razmjerno volumenu poslovanja tijekom godine.U rasporedu s posljednjim veæinom mali uredi prisiljeni su izvuæi iz blagajne. U takvim sluèajevima, jo¹ uvijek ne plaæate za kupnju velikih, slo¾enih blagajni, jer vlasnici tih tvrtki tra¾e u¹tede u bilo kojoj fazi. Fiskalne blagajne najjeftinije tvrtke nude ureðaje namijenjene posebno mladim poduzetnicima. U dana¹nje vrijeme, investitor mora odgovoriti na pitanje ¹to tra¾i od blagajne iu kojim æe se uvjetima taj iznos uzeti. Ponuda takvih iznosa je èak i velika. Vlasnik branda zadr¾ava ono ¹to ¾eli. Takve registarske blagajne karakterizira prosjeèna vrijednost i nekoliko manjih funkcionalnosti. Cijene se kreæu od nekoliko stotina zlota do oko jedne i pol tisuæe. Korisno na tr¾i¹tu su prijenosne blagajne, koje se mogu prihvatiti u uvjetima prodaje u jednostavnom prostoru, gdje se prodavatelj mora stalno kretati, na kraju krajeva, postoje i oni koji su ugraðeni u mjesta kori¹tenja u apartmanima, gdje mo¾ete postaviti takvu blagajnu. U primjeru ovih odliènih, proizvoðaè èesto daje minimalnu temperaturu na kojoj kolièina mo¾e raditi, jer se ne mo¾e uvijek uzeti na vrlo va¾nim mrazima. Osim toga, takve blagajne imaju vodootporne tipkovnice u sluèaju ki¹e.

Blagajna za lokalne poduzetnike je ogranièena. Kao i svi blagajnici, on stvara duplikat primitaka, koji bi se trebali uzeti u projektu namire s naslovom riznice. U primjeru najni¾ih, uobièajeno se primjenjuju elektronièke kopije kako bi se poveæale velièine blagajne. U du¾im blagajnama postoji i moguænost tiskanja duplikata na drugoj roli papira.

U takvim blagajnama postoje funkcijske tipke, takoðer opcija spremanja robne baze. Ove znatno pro¹irene blagajne mogu se povezati s raèunalom, povezati èitaèe bar koda ili elektronièke vage. Osim toga, postoji i moguænost integriranja blagajne s terminalom za naplatu. Zahvaljujuæi ovim punim moguænostima, èak i male tvrtke mogu priu¹titi zadr¾avanje evidencije o prodaji na prikladan naèin.