Eep za filtarske vreaeice

Vreæice za pra¹inu, zahvaljujuæi ¹irokom izboru filtar vreæica izraðenih od drugih artikala i razlièitog tipa i velikog sustava za èi¹æenje, poèev¹i od mehanièkog do sustava za ispuhivanje i odabira prljav¹tine sa stlaèenim zrakom, pronalaze njihovu primjenu u gotovo svim industrijama u kojima je problem s crnim zrakom dolazi u industrijski sektor.

Iznimno moderni - modularni filtri, koji se koriste osobito u drvnoj i namje±tajnoj industriji, znatno popunjavaju na¹u vrijednost i uklanjanje raznih vrsta pra±ine, kao ¹to su papir, plastika, itd. kada se i pojedinaèni strojevi koriste pojedinaèno za mlade spremnike pra¹ine.

Spremnici za pra¹inu, unatoè njihovoj maloj velièini, predstavljaju cijelu povr¹inu filtracije. Koriste se za stare i slabe pra¹ine. Separatori koferovane pra¹ine koriste se u industrijskoj filtraciji s malim koncentracijama pra¹ine. S mi¹ljenjima na bliskoj mre¾i, imaju veliko podruèje filtriranja.

Vrlo va¾na skala predlo¾enih kolektora za pra¹inu olak¹ava optimalan odabir stroja za potrebe kupaca. Mnogo podataka o na¹oj ponudi mo¾ete dobiti na nacionalnoj web stranici ili nas izravno upoznati.

Proizvode protiv pra¹ine koje predla¾emo prikladne su u kategoriji protueksplozijske za¹tite, ¹to dokazuje da je to skupljaè pra¹ine napravljen zajedno s odredbama EU direktive atex, od engleskog "atex dust collector".

primjena:- pra¹ina, piljevina, strugotine koje dolaze od prerade drva- bru¹enje pra¹ine s filerima raznih materijala- uljna magla, itd.

Ohrabrujemo vas da se upoznajete s modernim filtracijskim kolektorom za pra¹inu s modularnom konstrukcijom, koja æe zahvaljujuæi svojoj stabilnoj konstrukciji, multifunkcionalnosti, moguænosti kori¹tenja razlièitih oblika, naèinu pra¾njenja i èi¹æenja filtarskih èahura, naæi primjenu u va¹oj tvrtki i odr¾ati èistoæu u njoj, au trenutku zime u sustav recirkulacije vratit æe topli zrak natrag u dvoranu.