Fackelmann rezae

Postoje zaposlenici koji u svojoj prehrani ne ukljuèuju meso ili proizvode od ¾ivotinja, èak ih je dosta. Meðutim, neki od njih su sretni ¹to mogu jesti narezke za doruèak ili veèeru. Upravo u poduzeæima, mi smo veliki asortiman narezaka. Jeftinija, skuplja, manja ili ¹iroka. Stvarno drugaèije. Svatko preferira drugaèiji naèin. Takoðer s debljinom kri¹ke. Svatko voli razlièitu debljinu. Neki vi¹e vole deblje komade, a druge tanke.

Oni koji na sendviè stavljaju krupnu kri¹ku ¹unke, kupuju ¹unku u detaljima i re¾u je u zgradi. Upotrijebite no¾ ili nekoga za rezanje mesnih proizvoda. Meðutim, lijepo je dobiti pr¹ut. ®ena u poslu presijeca ¹unku na male kri¹ke, a onda mo¾emo hrabro kupiti ¹unku za kilograme ili kri¹ke. Èesto, meso u biljci je sada prerezano od strane prodavaèa, ali se dogodi da je kobasica u komadu i da je rezana s nama. No, za rezanje mesa u biljci je neophodno, pa èak i rezaè rezaè je potrebno. Rezaèi za mesne proizvode znatno olak¹avaju proces rezanja. Zamislite da u skladi¹tu postoji veliki red, a prodavaèica re¾e ¹unku no¾em. To je posljednje ¹to je nezamislivo. Rezaèi za mesne proizvode osiguravaju dobru debljinu rezova, ¹to je nedosti¾an no¾. Osim toga, omoguæuje vrlo brzo rezanje ¹unke, a ono ¹to se dogaða je u¹teda vremena i knjiga unutra. Meðutim, kada se koristi stroj za rezanje mesa, treba obratiti posebnu pozornost jer su o¹trice iznimno o¹tre i takoðer se pokreæu motorom. To znaèi da ne samo da smo u opasnosti da budemo povrijeðeni, nego i ozbiljno odsijecamo prste.Rezaèi za kobasice mogu se ukljuèiti gore u prostorijama. Zatim, institucije su manje i odabrane za domaæu uporabu. Ove biljke su vrlo ¹iroke i omoguæuju automatsko rezanje mnogo va¾nijih suhomesnatih proizvoda. Poznato je da u tvornici neæemo rezati tako velike kolièine, èak i ako imamo iznimno veliku obitelj.