Fiskalna blagajna elzab jota e 4095

Prije svega, treba imati na umu da blagajna i financijski pisaè nisu jedini u to vrijeme. To su isti alati koji su vrlo razlièiti jedan od drugoga. Iako su èesto meðusobno zbunjeni, oni imaju vlastite sustave registracije prodaje i pojavljuju se u razlièitim funkcijama.

Blagajne imaju sve sustave upravljanja prodajom. Oni sadr¾e bazu podataka o robi i uslugama, ¹to znaèi da ne moraju biti povezani s bilo kojim novim ureðajem. Stoga se mo¾e reæi da su oni samodostatni. Zbog èinjenice da su sposobni za vi¹e poslova nego fiskalni pisaèi, oni su pristupaèniji, ¹to je uistinu prednost. Poznato je da svatko gleda posljednji kako bi ostvario profit i istodobno potro¹io ¹to je manje moguæe.Fiskalni pisaèi su poveæane blagajne. Osim moguænosti ispisa fiskalnih raèuna i razvoja prodajnog sustava, postoje i opse¾nije funkcije. Na primjer, mogu pratiti inventar proizvoda koje odreðena jedinica mo¾e uèiniti u bliskoj ponudi. Zahvaljujuæi ovoj opciji, uvijek znate ¹to u hipermarketu u odreðenom trenutku nedostaje i ¹to treba kupiti u pravo vrijeme. Osim toga, u njihovu metodu mogu se uvesti razne promocije. Ne samo uobièajeno sni¾enje cijena, nego istovremeno i jeftinija prodaja rezultata u paketu, na primjer: Kupite dva proizvoda, a treæi æete dobiti besplatno. Drugi nedostatak je èinjenica da mogu izravno ispisati fakture PDV-a, kao i ponudu za pobolj¹anje prijema prije ispisa. Takve ponude nemaju fiskalne blagajne. Meðutim, u spoznaji iz blagajne, oni nisu samodostatni i dobro funkcioniraju, moraju biti povezani s vanjskim prodajnim sustavom, tj. Raèunalom. To je takoðer defekt kao i bolest. Prednost je ¹to bez raèunala nema ¹anse za ispis raèuna. Kupnja raèunala je i dodatni tro¹ak. Prednost je, meðutim, to ¹to su podaci o prodaji pohranjeni u raèunalu toèniji i jednostavniji. Fiskalni pisaèi tako se odlièno snalaze u prostorijama gdje su baze proizvoda vrlo ozbiljne. Unatoè velikoj prednosti prednosti fiskalnog pisaèa u odnosu na blagajnu, prije nego ¹to se odluèite za kupnju, vrijedi razmotriti trebamo li takvu profesionalnu opremu. Za ¾ene koje upravljaju malim trgovinama, sustav funkcija nije toliko koristan kao ¹to je, a tro¹ak blagajne je tanji od fiskalnog pisaèa.