Galerija metalurgije radomsko

Trenutno je metalurgija dio koji razumije ne samo procese oblikovanja i osnivanja plastike, veæ i pokreæe istra¾ivanja struktura u makro mjeri. U suvremenom trenutku, iskustvo se obièno prenosi na metalografske mikroskope.

Mikroskopija je ne¹to ¹to se pojavilo prije nekoliko stotina godina. Meðutim, samo ovisno o mlaðem drugom tipu mikroskopa, poèeli su se podvrgavati metalurgiji. U trenutnim fazama, one su potrebne tijekom knjige s in¾enjerskim mjerama. Danas su metalografski mikroskopi vrlo dobro poznati na terenu, koji se dobivaju, izmeðu ostalog, u potrazi za metalnim mrljama ili vi¹e otkriæa. Postoji trenutna metoda snimanja koja je instalirana na neprozirnim uzorcima. Metalografski mikroskopi ukljuèuju, izmeðu ostalog, elektronske mikroskope, koji uzrokuju analizu strukture na atomskoj ploèi i svjetlosne mikroskope, koje karakterizira manje poveæanje. Opa¾anja provedena uporabom ovih ureðaja izuzetno su va¾na, jer zahvaljujuæi tome mo¾emo pronaæi novi naèin mikropukotina u materijalu ili njihovom porijeklu. Moguæe je preraèunati dio faze, a ipak odrediti toène faze. Zahvaljujuæi tome, takoðer smo u moguænosti odrediti broj i naèin ukljuèivanja, kao i mnoge druge va¾ne elemente, iz èinjenice gledanja metalurgije. Na primjer, èesto mikroskopska promatranja novostvorenog materijala idu na specifièno promatranje strukture materijala, tako da u buduænosti mo¾emo sprijeèiti mnoge nepo¾eljne kvarove.

Znaèajna je upotreba metalografskih mikroskopa, jer zahvaljujuæi tome veæ mo¾emo pronaæi defekte u materijalu. No, da je rukovanje ovim modelom opreme delikatno. Samo kvalificirane osobe trebaju izvr¹iti ovaj test na njemu.