Grizli industrijski usisavae

Industrije i tvornice koje proizvode nove proizvode na masovnoj razini upravljaju vlastitim zakonima i moraju imati potpuno nove rezultate od onih koje su koristili u kratkom razmjeru, na primjer u jednostavnoj obiteljskoj kuæi. U proizvodnim halama uobièajeno je, na primjer, ¹irenje raznih tekuæina ili ulja izravno na podu ili na granici.

Vrlo neuèinkovito rje¹enje bilo bi pozvati posadu za èi¹æenje da obri¹e tako duboku i te¹ku prljav¹tinu sa zida krpama i spu¾vama. Stoga se za takve hitne situacije koriste specijalni industrijski usisavaèi za pripremu masti i tekuæina. Brzo, uèinkovito, bez ostavljanja tragova, i okusa izravno u odreðeni spremnik koji je sklon isprazniti.

Atex usisavaèi, ili sredi¹nji industrijski usisavaèi & nbsp; mogu se takoðer koristiti za skladi¹tenje razlièitih vrsta otpada s poda, u velikoj mjeri. Posveæeni su èi¹æenju znaèajnijih mjera otpada od umjetnih tijela, drva ili metala, tj. Svega ¹to se na¾alost prikuplja èetkom i ka¹ikom, a za ¹to je obièan usisivaè jednostavno neprilagoðen. Sredi¹nji usisavaèi imaju veæi kapacitet, veæu razliku usisa, potpuno razlièite spremnike za izradu te¹kog otpada. Meðutim, takvi usisivaèi mogu, prije svega, vakuumirati u veæim razmjerima, jednom èisteæi veæi prostor. Isto tako je sna¾na podr¹ka timu za èi¹æenje, koji takoðer radi bez hitnih situacija.

Industrijski usisavaèi obièno su posveæeni velikoj vrsti otpada i ne koriste se za no¹enje tepiha u blagovaonici zaposlenika. Oni æe se koristiti samo u proizvodnim halama, gdje tijekom proizvodnog procesa puno otpada odlazi na tlo, ili u skladi¹ta gdje se puno sirovina prolije na posljedice nesretne nesreæe. Sreæom, industrija danas postoji u automatiziranim iznosima i usklaðena je kako bi spasila fizièku snagu zaposlenika, a samo dio njihove proizvodnje mo¾e se popuniti strojevima visokih performansi kao ¹to su industrijski usisivaèi.