Kupnja auto od gofin

Prilikom odluèivanja o kupnji automobila, trebali bismo razmotriti redni broj hoæemo li tra¾iti savr¹eni projekt za sebe u prodajnom zastupstvu automobila ili hoæemo li koristiti moguænost provizije. Oba rje¹enja stvaraju vlastite znaèajke i prednosti, a koje æe nam biti ljep¹e, ovisi o vlastitim ¾eljama i financijskim moguænostima. Najveæa vrijednost kori¹tenih automobila kao i nedostatak novih je njihova vrijednost. Zahvaljujuæi èinjenici da su pristupaèniji od automobila izravno iz dnevne sobe, mo¾emo jo¹ bolje dobiti model za bolju kvalitetu. Vrijednost automobila koji izlazi iz salona odmah poèinje padati. Nakon godinu dana smanjit æe se za oko 30 posto, a nakon tri godine moæi æemo je potro¹iti samo 40 do 50 posto kupovne cijene. Pad prednosti je osobito drastièan u uspjehu vrlo skupih automobila, koji se koriste kao luksuzno dobro. Zato je samo kupnja trogodi¹njeg automobila najbolji. U pravilu se takoðer ne iskori¹tavaju, a njihova je vrijednost u sustavu do odreðene cijene i izgleda automobila najuèinkovitija. Kupnja starog automobila (iako su ponekad vrlo popularni mo¾e otkriti kobnu odluku. Prije svega, tro¹kovi popravaka u konaènici æe biti va¾niji od samog automobila. Drugo, mo¾emo biti ¾rtva varalice koja skriva od nas razne nedostatke i jedinstvene èinjenice, kao kad prolazi kilometra¾a.

Money Amulet

Prednost novih vozila je da mo¾emo biti slobodni u interijeru i boji. Èak i najmanji detalji mogu se prilagoditi poljskim zahtjevima i ¾eljama. Kupnja automobila s druge strane vjerojatno vam neæe dopustiti da odaberete na kraju ¹irokog da biste varali manje va¾ne stvari. Veliki raspon koji pru¾aju saloni je, meðutim, u moguænosti zadovoljiti zahtjeve èak i najzahtjevnijih vozaèa. Automobil kupljen u salonu je jamstvo, ¹to je upravo prednost, ali je povezano s ostalim tro¹kovima. Obvezni smo financirati popravke koji proizlaze iz tradicionalne eksploatacije, a kako ne bi izgubili ovo jamstvo, moramo ih obaviti u ovla¹tenim salonima gdje su puno skuplji. Kupnja automobila je operacija tijekom koje moramo uzeti u obzir uzrok ne samo cijene, nego i potencijalne tro¹kove koji su pomije¹ani s njegovom upotrebom. Kada kupujete automobil u salonu, jamèimo da se neæemo koristiti za njeno stanje, ali lako æe izgubiti novac na cijene pa æe nam bilo koja prodaja biti nepovoljna. Ako poduzmemo riziènu odluku o kupnji rabljenog automobila, mo¾e se pojaviti kao bunar bez dna, a izgubljeni novac na njemu æe se pokazati prilièno izgubljenim nego ulo¾enim. Stoga, trebamo pogledati njegov izgled i pristup osnovnim nepovjerenjem na ¾enu s kojom ga primamo. Vrijedno je iæi na dokazanu komisiju koja ima pozitivno mi¹ljenje. To je jamstvo za nas da neæemo postati ¾rtvom varalice. Pa¾ljivo procijenite financijske podatke. Novi, iako kori¹ten, automobil je najudaljenija opcija, nakon svega to je specifièna potreba, ¹to æemo omoguæiti najprikladnije rje¹enje za nas.