Osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi za zgrade

Za poèetak, mo¾e udariti èak iu eksplozivnu sferu, tj. Sadr¾avati plinove, pare ili pra¹inu. I ¾ivi s normama u kemijskim interesima, rezervoarima, rafinerijama, elektranama, lakirnicama, kemijskim postrojenjima, tvornicama cementa i mnogim drugim, gdje postaju poznati zapra¹ivanje ili proizvodi u prahu.

Buduæi da se u odreðenim zemljama Europske unije, dugi niz godina, sigurnosni propisi znaèajno razlikuju jedni od drugih, takoðer je stvorila velike pote¹koæe u razmjeni dobara, odluèeno je da se oni usklade pomoæu tzv. ATEX oznake.

©to su ATEX oznake?Pod ovom tvrtkom postoje detaljni zahtjevi, poznati u pravnom aktu Europske unije, koje svi proizvodi moraju obavljati, posveæeni uporabi u blizini eksplozivnih podruèja. Zahtjevi koji nisu obuhvaæeni ovim dijelovima mogu se organizirati interno u odreðenim dr¾avama èlanicama EU-a, ali ne mogu se razlikovati od standarda EU-a, ali ne mogu pogor¹ati zahtjeve.Svi ureðaji namijenjeni vje¾banju na mjestima s opasno¹æu od eksplozije moraju imati zajednièki znak s propisom uvedenim direktivom. Ove oznake imaju niz simbola koji definiraju razlièite obvezne parametre za te ureðaje. I tako:Stavljanjem CE oznake na proizvod proizvoðaè izjavljuje da taj uèinak ne ispunjava zahtjeve direktive.Prostori u kojima je postavljen rizik od eksplozije pro¹irili su se na podruèja opasnosti. Oznaèavanje opasne zone govori o naèinu opasnosti i njezinoj snazi:- zona plinova, tekuæina i njihovih para oznaèena je slovom G- zona zapaljive pra¹ine - slovo D.Zatim su ureðaji otporni na eksploziju podijeljeni u dvije skupine:- Plus snaga - isti alati stavljeni u rad u rudnicima,- skupina II su alati konstruirani za pozicioniranje u pogledu potencijalno eksplozivnih plinova, tekuæina ili pra¹ine.Sljedeæa klasifikacija odreðuje stupanj nepropusnosti kuæi¹ta posude i snagu za udarce.Rezultat je klasa temperature, tj. Maksimalna temperatura povr¹ine na kojoj ureðaj mo¾e raditi.Koje su prednosti kori¹tenja ATEX znaka:- osiguranje sigurnosti u industrijskim kuæama,- ogranièavanje ekonomskih gubitaka od moguæih prijetnji ili neuspjeha,- smanjenje vremena zastoja u umjetnosti,- osiguravanje potrebne kvalitete ureðaja.