Poremeaeaj hiperaktivnosti s nedostatkom pa nje pdf

U eri sve br¾eg protoka znanja i meðunarodnih transakcija ili samih tvrtki, sve va¾niju ulogu igraju sve vrste prevoditelja i ljudi koji sudjeluju u prevoðenju materijala s jezika na drugi. Razlikujemo nekoliko vrsta financijskih ili pravnih prijevoda i sami prevoditelje koji ih imaju.

Ako se radi o prvoj vrsti, tj. Prisegnutim prijevodima, onda ih provode zakleti prevoditelji, koji su takoðer tzv. povjerenje javnosti. Izvr¹enje utjecaja na ovaj rez potreban je za sudske dokumente, procesne dokumente, ¹kolske isprave, potvrde, spise o graðanskom statusu, potvrde, kao i druge slu¾bene i dostupne dokumente.

Tada mo¾emo upoznati specijalizirane prijevode. Ovdje se ne zahtijevaju posebne kompetencije i slu¾bene potvrde za prevoditelje koji se tamo kreæu. Meðutim, tim, ili sam prevoditelj, koji tra¾i prijevod tih èlanaka, trebao bi biti struènjak ili imati znanje u odreðenoj industriji. Osim postojeæih dokaza, struènjaci i lektori kao ¹to su odvjetnici, raèunalni znanstvenici ili in¾enjeri trebaju biti ukljuèeni u takav tim.

Opæenito govoreæi, prijevodi mogu raditi cijeli va¹ ¾ivot. Svakako, meðutim, moguæe ih je razlikovati, a postoji i najpotrebnija potra¾nja. Postoje, dakle, tipièni pravni konteksti, kao ¹to su ugovori, pisma namjere, presude, notarski poslovi i jamstva iz trgovina.Tada mo¾ete razlikovati ekonomske i bankovne prijevode, opæenito ekonomske. To ukljuèuje sva izvje¹æa, programe i aplikacije za financiranje iz EU-a, poslovne planove, ugovore o zajmu, bankarske propise itd.

Utvrðeni su i svi komercijalni dokumenti, kao ¹to su otpremni i teretni dokumenti, reklamni i marketin¹ki materijali, carinski propisi, sve pritu¾be, kao i EU ugovori.

Osim toga, èesto se nalaze i tehnièke i IT publikacije, npr. Priruènici za organizaciju i pribor, prezentacije, izvje¹taji, dokumenti o izgradnji, lokalizacija softvera, tehnièka dokumentacija, upute za korisnike raèunalnog programa.

Sa strane imamo i medicinske tekstove, kao ¹to su zapisi klinièkih ispitivanja, zapisi o bolesnicima, popisi medicinske i laboratorijske opreme, znanstveni tekstovi, karakteristike lijekova, letci i tekstovi iz paketa lijekova, registracijski dokumenti za nove lijekove.