Porezni ured kod odvjetnika

Ako pokrenete svoju ekonomsku energiju, provjerite pa¾ljivo, to jest, ne morate kupiti fiskalnu po¹ta i koristiti je svakodnevno u jednostavnoj operaciji. Poljski propisi vrlo prirodno i toèno nas obavje¹tavaju tko mora imati blagajnu i tko mora izdavati raèune.

Broj obveznika koji su bili prikladni za kori¹tenje odreðenih fotografija iz obvezne fiskalne blagajne u 2015. godini znaèajno se smanjio u matiènoj regiji, ¹to naravno znaèi da je fiskalna blagajna svakodnevna potreba za sve veæim brojem graðana.

Zajedno s najnovijim odredbama Zakona o PDV-u, svi porezni obveznici u svijetu obvezni su koristiti blagajne za transakcije fizièkih osoba koje ne posluju. Porezni obveznici imaju vi¹e obveze da koriste registarske blagajne u sluèaju registracije prodaje u situaciju poljoprivrednika pau¹alnih stopa. Samo oni porezni obveznici èiji godi¹nji prihod prelazi 20 000 PLN moraju dobiti u fiskalnim d¾epovima.

Takoðer je vrijedno spomenuti da radionice za automobile ne moraju biti blagajne ako su proizvodi koje prodaju izravno sastavili u automobilima. U takvim okolnostima autoservisi nude uslugu, a ne prodaju odreðenu robu. Porezni uredi takoðer navode da se u tako uspje¹nim raèunima za popravak ne uvode montirani dijelovi, jer specifikacija tih plodova mo¾e ote¾ati otpu¹tanje primatelja za oslobaðanje od potreba blagajne.

U vlastitom svijetu dobavljaèi elektriène energije i tvrtke koje pru¾aju telekomunikacijske, osiguravajuæe i financijske usluge takoðer su izuzete od blagajne. Rje¹enja mogu donijeti tvrtke koje nude usluge izravno vezane uz usluge u prometu nekretninama. Takoðer treba imati na umu da blagajne ne moraju imati i tvrtke za naruèivanje po¹te, jer se plaæanje obièno vr¹i na bankovni raèun. Samo taksisti i nove tvrtke koje pru¾aju usluge prijevoza putnika ne mogu vi¹e imati izuzeæa za promet do 20.000 PLN.