Prodaja blagajne kase

Prijatelj iz prijateljske tvrtke uvjerava vas da je njegov tretirani blagajnik u èistom obliku i nudi fiskalnu kasu za pola cijene? Nemojmo odabrati prividnu u¹tedu. Da bismo kupili gotovinu, koja je kori¹tena, moramo dodati tro¹kove razmjene financijske memorije i vremena utro¹enog na nagodbu u SAD-u. U svakom sluèaju, neæemo moæi podnijeti zahtjev za pomoæ za kupnju koja ima do 90%!

Sjajno je ¹to se suoèavamo s novim tro¹kovima i tra¾imo naèine kako u¹tedjeti ¹to je vi¹e moguæe i napraviti vrlo vrijednu transakciju. Na¹ ured je oblikovan i pru¾amo radove i usluge maloprodajnim potro¹aèima. U stalnom trenutku postaje nu¾no kupiti i registrirati blagajnu. Tro¹ak ovog jela nas mo¾e malo upla¹iti, ¹to nas u osnovi navodi na tra¾enje jeftinijih rje¹enja. Kolega iz okru¾enja dopu¹ta nam da je njegova rabljena blagajna upravo uèinkovita i da nam je mo¾e prodati po maloj cijeni? I da æemo doæi do kori¹tenih blagajni na prodajnim mjestima? Takve su moguænosti vrlo primamljive. Meðutim, prije nego se odluèimo za kupnju rabljene blagajne, izraèunamo sve tro¹kove i razmislimo da li se ova opcija stvarno isplati.

Jeftinije i uvijek skupljePrije svega, moramo znati da je blagajna koja se koristila u Poreznom uredu uoèena u drugoj tvrtki. Prema zakonu, takvu valutu ne mo¾emo imati u lokalnoj tvrtki. Ako su ga stvorili, mi bismo poèinili fiskalni prekr¹aj. Osim toga, u svjetlu propisa, ne mo¾emo dobiti ureðaj izravno od kolege - u takvom ugovoru mora posredovati proizvoðaèev servis. Prvo kori¹teni porezni registar mora biti odjavljen od strane posljednjeg korisnika. Uz namirnicu, prodavatelj nam mora dostaviti izvje¹æe o naslovu riznice, u izuzetnom sluèaju ne mo¾emo ni¹ta uèiniti s poljskom blagajnom. Tek nakon ¹to se poka¾u odgovarajuæi dokumenti, servisni tehnièar proizvoðaèa mo¾e se pobrinuti za zamjenu financijskog modula i na svoju ruku materijalizirati gotovinu.

Stoga kupite svoju prvu blagajnu od ovla¹tenih preprodavaèa. Mjesta kao ¹to su & nbsp; fiskalne kase ne pru¾aju samo veliki izbor fiskalnih ureðaja, nego i usluge usluge.