Program fakturiranja eu

Snail FarmSnail Farm Savršeno rješenje za vječnu kožu

Program fakturiranja omoguæuje vam izdavanje razlièitih vrsta materijala za naplatu u brzom, jasnom i urednom sustavu. Modul Comarch ERP Optima Invoices je iznimno malen. Pomoæu njega mo¾ete staviti tekstove u neku valutu.

Ova aplikacija postoji u cijelosti sinkronizirana s vlastitim modulima Comarch sustava. Podaci se a¾uriraju u cjelini, ¹to raèunovodstveni servis èini jednostavnim. Iz radoznalosti na funkcionalnost (opcije prodaje i kupnje, razmjena dokumenata na webu, ovo razdoblje izbora je najbolji izbor na tr¾i¹tu meðu uèincima ovog modela.Dodatni alat kao ¹to je Namjenski prodajni prozor omoguæuje vam da predstavite bilo koje ogla¹avanje i dokumente povezane s odreðenim klijentom. To je posebno praktièno rje¹enje za raèunovoðe. Osim toga, ovaj projekt ima i funkciju ispisa. Sve to utjeèe na to da olak¹ava biti tvrtka ili poduzeæe i èini rad ugodnijim.Program Comarch ERP Optima Invoices je velik, pogotovo za male i srednje tvrtke, gdje raèunovodstveni odjel nije jasan i ljudi imaju koristi i podr¹ku. Modul raèuna je upravo takav èin kao program knji¾enja i fakturiranja koji olak¹ava rad zaposlenika i smanjuje moguænost pogre¹aka. Program vam omoguæuje brzo izdavanje raèuna uz njihovu trenutnu korekciju i moguænost ispisa.Comarch ERP Optima Program za fakturiranje faktura omoguæuje: izdavanje raèuna za kupnju i kupnju, fiskalizaciju za fizièke ¾ene, rukovanje svim transakcijama u PLN i stranim valutama, izdavanje korektivnih dokumenata (prilagodbe: kolièina, podaci, vrijednost-cijena, stopa PDV-a, popust, itd. kupnju i prodaju uz odabir tradicionalnih oblika plaæanja (prijenos, naknadu, gotovinu, kao i one koje odreðuje klijentski softver i upravljanje registrom usluga i partnera.