Proizvodni proces cijevi

Mnogi proizvodni procesi su kombinirani s proizvodnjom otrovnih hlapljivih tvari, kao ¹to su razni para, dimovi i mirisi. U tom sluèaju, na velikom mjestu postoji odgovarajuæa ventilacija. Ventilacija se odnosi na cijelu prostoriju, ali je takoðer preporuèljivo instalirati nape neposredno iznad radnih mjesta.

Ekonomske braces se koriste za pokretanje hlapljivih tvari u stanu, gdje se one nose. Ovim èimbenikom takvi su ureðaji vrlo ¹iroko kori¹teni, meðu ostalima, u kemijskoj industriji i na mnogim razlièitim podruèjima. Procesi koji zahtijevaju posebno dobru ventilaciju, kao i spajanje, kao i kombiniranje razlièitih vrsta otopina, tvari i kemijskih spojeva. Ekonomski boravci su takoðer potrebni za radna mjesta, gdje se izmeðu ostalog prikazuju bru¹enje, rezanje i poliranje. U razdoblju takvih procesa, èestice materijala koje se tretiraju ulaze u zrak. Ima isti ¹tetan pritisak na zdravlje zaposlenika i na rast procesa, jer mo¾e negativno utjecati na njihovu preciznost.

Ispravna uporaba privezivanja vi¹e je uvjetovana uspjehom svih prostorija u kojima je bitna vrijednost osigurati dobre uvjete za dokazivanje cirkulacije zraka i vlage. Posljednji razlog je posljednji koji vrijedi izmeðu drugog u su¹ilici, te u stanovima u kojima se hrana skladi¹ti.

Kao ¹to mo¾ete vidjeti, industrijski vezovi su znaèajno visoki u raznim industrijama. U svim sluèajevima, izbor kolièine i raspodjele boravaka trebao bi biti uzrokovan specifiènim potrebama koje proizlaze iz prirode proizvodnih procesa, kao i sigurnosti zaposlenika. Zato bi ventilacijske sustave uvijek trebali rje¹avati majstori na suvremenoj razini.