Promjene na tr i tu rada u europi

Danas se mnogi parovi trude za dijete. Traje jedan kraæi period, a za druge dulje. Meðutim, za neke parove, èak i nakon mnogo napora, sve poðe krivo. Osjemenjivanje je oblik koji poma¾e reprodukciji. Uvjet za poduzimanje ove strategije je ovalne jajovode u ¾eni.

Kontraindikacije su fibroidi maternice, ¹to mo¾e biti uzrokovano potkopavanjem trudnoæe. Lijeèenje se raèuna na pokrivenost, gdje su potrebne sperme partnera ili sperma iz banke.Osjemenjivanje je gotovo invazivan i jednostavan oblik lijeèenja neplodnosti. Lijeèenje se obavlja kod ¾ena koje imaju poremeæaj ciklusa ovulacije, ali one kada je sluz ljut na sjeme. I kod ljudi, kad je njihova sperma vrlo kratka i kad potro¹e u ogranièenom iznosu.Lijeèenje je ogranièeno s mnogim pravilima. Prije svega, osoba mora pripremiti testove: stupanj èistoæe vagine, kulturu iz cervikalnog kanala, za klamidiju i citologiju. I klijent mora otiæi do struènjaka na kraju klamidijske pokreta i sjetve. Prije postupka, ¾ena bilje¾i hormone, u obliku injekcija ili tableta.Ako postoji minimalna kolièina pokretne sperme, prilika koju ¾elim sada postoji nakon prve oplodnje. Ako je prvi pripremljen za neuspjeh, naravno, mo¾ete i dalje poku¹ati. Cijena postupka je od 700 do 1300 samo ovisno o klinici u kojoj se operacija odvija. Mi razlikujemo intrauterini, cervikalni i zdjelièni osjemenjivanje.Osjemenjivanje je va¹e spa¹avanje in vitro. Bezbolna je i njezina. Ni¹ta se ne radi o tome, iako ga lijeènici usmjeravaju in vitro. Uèinkovitost osjemenjivanja varira od 5 do èak 25%. To ovisi o dobi ¾ene ili parametrima sjemena.®ena treba zapamtiti da se brine za lijeènika pod stalnim nadzorom lijeènika, nemojte raditi vanjski rad, nemojte uzeti vruæe kupke. Ako izvr¹imo bilo kakve uvjete, to æe poveæati djelotvornost coveted trudnoæe.