Razvoj komunikacijske tehnologije

Vrlo brzi razvoj tehnologije uèinio je da dana¹nje blagajne imaju mnogo razlièitih funkcija koje ne samo da kupuju za registraciju prodaje, veæ i olak¹avaju upravljanje tvrtkom, èak pobolj¹avaju usluge kupcima, skraæuju vrijeme potrebno za inventar, idu na potpunu kontrolu blagajnièkog posla, kao i kontrolu inventar.

Dr Farin ManDr Farin Man. Učinkovite pilule za mršavljenje

Novitus blagajne odlikuju se visokom funkcionalno¹æu, imaju sposobnost suradnje s èitavim nizom ureðaja, mo¾emo ih povezati npr. S raèunalom, èitaèem barkoda, èitaèem magnetnih kartica i èitaèem èip kartica, terminalom za plaæanje karticama ili elektronièkim mjerilom. Jednom rijeèju, dana¹nje blagajne odlaze u ne¹to te¾e elektronièke ureðaje od onih prije nekoliko godina i sadr¾e stvarno slo¾enu konstrukciju.

Koje su karakteristike blagajne? Fiskalne blagajne obièno dijelimo u dvije skupine - elektronièku blagajnu u ECR projektu i elektronièku prodajnu toèku-POS, takoðer poznatu kao raèunalne blagajne. Ove dvije vrste blagajne imaju nekoliko vlastitih moguænosti, ¹to je derivat njihovih tehnièkih parametara. Tretirajuæi tako brzo, ERC-ovi zauzimaju vrlo ogranièene moguænosti pro¹irenja i izgradnje u POS valutnom sustavu, a dodatno imaju ogranièeno mi¹ljenje i uèitavaju se odreðenim softverom. RAM memorija, koja je kljuèna za registarske blagajne ERC-a, ima kapacitet od 1 do 8 MG, tako da nakon nekoliko godina kori¹tenja nema mjesta i praktièno je prihvaæena za komunikaciju. Postoji jo¹ jedna zanimljiva razlika - iako imamo moguænost povezivanja razlièitih perifernih ureðaja s valutom ERC-a, u posljednjoj iznimci raèunala, nema dodatne prodaje na podruèju raèunalnog softvera - ¾elimo i blagajnièku uslugu.

Meðu kasama ERC-a razlikujemo:- prijenosna gotovina - s niskim ukupnim dimenzijama i niskim rasponom funkcija. To su jela namijenjena, meðu ostalima, onima koji provode raèune, èiji se sadr¾aj ponavlja.- jednosjedne blagajne - one mogu uèiniti ne¹to vi¹e od mobilnih blagajni, mo¾ete ih povezati èak i na ljestvici, raèunalu i èitaèu koda, i na taj naèin ne¹to zamijeniti njihovu konfiguraciju.- sustavne blagajne - opremljene su veæim poduzeæima u kojima postoji mnogo blagajni.

POS blagajni - vrlo su tehnolo¹ki napredna grupa ureðaja za snimanje. Naravno, treba ih nazvati raèunalima, koja su prilagoðena za bilje¾enje prometa, kao i provoðenje nekoliko drugih funkcija koje su povezane sa skladi¹tenjem robe, kao i njihova prodaja.