Sigurnosna pravila za spasitelja

Poznati proizvoðaèi opreme koja se preporuèuje u potencijalno te¹kim uvjetima - posebno onima kojima prijeti eksplozija, zavr¹avaju s ATEX certifikatom. Ovaj termin kupcima daje takvu opremu na trgu kako bi bili sigurni da su prisutni plodovi udobni i izdr¾ljivi.

ATEX propisiDobivanje slobode kori¹tenja ATEX certifikata takoðer je definirano u Europskoj direktivi 94/9 / EC. U travnju 2016. bit æe zamijenjena novom Direktivom 2014/34 / EU.Svi primjenjivi ATEX propisi primjenjuju se na pitanja povezana s elektriènom i mehanièkom opremom. ©tovi¹e, primjenjuju se i na brodske, kopnene i povr¹inske sustave i instalacije.ATEX certifikati definiraju se kao oprema koja se stjeèe za skladi¹tenje, prijenos i stvaranje i za¹titu energije. Ovi strojevi su dodatno i pokretni kada su takoðer otporni. Ureðaji koji se koriste na europskom sajmu koji koriste ATEX certifikat jamèe da su operatori i vlasnici tvrtki koji djeluju na njih sigurni i udobni za kori¹tenje.

Black Mask

Skupine opremeI sada¹nja valjanost i sljedeæa - direktiva koja se nalazi - definira dvije skupine opreme. Prva obitelj je oprema koja se proizvodi u rudnicima. Drugi broj je svaka nova oprema koju obavljaju u potencijalno nepovoljnim uvjetima.Sustavi za otpra¹ivanje u sustavu ekstrakcije pra¹ineSve vrste instalacija koje koriste proizvoðaèi drvnih proizvoda i lakova trebaju biti sposobne za otpra¹ivanje sustava u atexu, odnosno dobrom sustavu otpra¹ivanja s atex informacijama. Poznate tvrtke podudaraju se s njima zbog sigurnosnih razloga, ali i zbog presti¾a koji daje takav certifikat. Takva oprema jamèi da eksplozivne smjese neæe biti opasne po ¾ivot. Strojni parkovi, dok je ATEX certificiran, dobri su i djeluju dugoroèno.Ovi strojevi znaèajno smanjuju rizik od eksplozija u postrojenjima za uklanjanje pra¹ine, u kojima se javljaju reakcije i pojave, ¹to je nesumnjivo: iskre, akustièna energija ili prenaponi. Smanjuju rizik od elektrostatièkog pra¾njenja i kod pregrijavanja opreme.