Sigurnosnog sustava u opaeini

Stalni entuzijasti vo¾nje na vozilu nisu u stanu kako bi sebi uskratili zadovoljstvo vo¾nje biciklom èak iu redoslijedu oèekivane ki¹e. Obja¹njavaju da prikladna biciklistièka odjeæa za biciklizam ne utjeèe na razliku izmeðu vo¾nje biciklom po ki¹i, a takoðer iu dobrim vremenskim uvjetima. posljednji, ¹to dati pozornost pri kupnji. Kao ¹to znate, na¹i æe zahtjevi biti sljedeæi kada putujete prirodnim ki¹ama i putovanjem u znaèenje gdje je vrijeme hirovita u prirodi.

Lagana ki¹na jakna - njezina va¾na znaèajka je ¹to te¾i puno, a kada se sklopi zauzima malo mjesta. To je dosljedan put kad se vozimo u neizvjesnom vremenskom redoslijedu, ali mo¾da ne u stalnom pljusku. Njegova glavna odluka je niska propusnost zraka, ili nakon du¾eg intenzivnog napora na¹e tijelo mo¾e pretjerano znojiti i poèeti æemo se osjeæati u sauni.Tradicionalna ki¹na jakna - veæa je i ¹ira od ranije opisane jakne za ki¹u, ali je pogodna ne samo za bicikl, veæ i za ¹etnju. Najbolja jakna za ki¹u trebala bi imati stojeæi ovratnik, blago ispru¾en leða (kako bi za¹titili na¹e bubrege od hlaðenja i barem jedan d¾ep za male predmete. ©to je dobro, ovaj model sportskih kabanica opremljen je membranom, tako da nas odjeæa ne samo da ¹titi od ki¹e, veæ i ¹titi znoj, tako da nakon dugog znoja ne osjeæamo neugodan osjeæaj kuhanja.Ki¹ne hlaèe - izbor je gledanje u sadr¾aj tako da kad je s jaknama. Ili lagani, ali lagano prozraèni, ili malo deblji, ali iscrpljujuæi znoj. Najva¾nije je, meðutim, obratiti pa¾nju na to da li æemo moæi odjenuti hlaèe i hlaèe, po moguænosti bez skidanja obuæe (ponekad je moguæe da ako uhvatimo ki¹u nismo niti voljni ni uvjeti za haljine.

Biciklistièka odijela mogu biti sve na visokoj listi odjeæe. Dodatna opcija su i posebne za¹titne ki¹e za kacigu, cipele i rukavice. I hoæe li se na prvom mjestu htjeti iz osobnih sklonosti biciklista i uvjeta u kojima se nalazi.