Telefonska neplodnost

Bilo na prvi pogled ili kroz neku drugu neobiènu situaciju, mislimo na èovjeka s kojim ¾elimo provesti ostatak ¾ivota. Nakon ¹to donesemo odluku o vjenèanju i socijalnom stanu, pojavljuje se ¾elja za posjedovanjem svog djeteta. Dana¹nji tempo ¾ivota, sveprisutna elektronika, nezdrava hrana sve utjeèu na oblik na¹eg zdravlja, a jedino za umjetnost je zamisliti dijete.

Kada proðu drugi mjeseci, a osoba jo¹ uvijek ne mo¾e zatrudnjeti, od mnogih se parova oèekuje da poduzmu odreðene akcije kako bi rije¹ili tu stvar. Gdje poèeti, ako ne mo¾emo èekati bebu u poznatom domu? Na poèetku æe veliko rje¹enje biti dijagnostika neplodnosti u Krakovu, koja nudi sveobuhvatno iskustvo na ovoj razini. Dijagnoza je apsolutno potrebna za poduzimanje bilo kakvih terapijskih aktivnosti. Zahvaljujuæi tome, znamo koji karakter para ima zdravstvenih problema, te æe stoga biti bogat i vrlo izlijeèen. Unatoè pogre¹nom uvjerenju pokajnika u dru¹tvu, neplodnost ne znaèi uvijek da stari ima problem s poznatim tijelom. Èesto mu toèno stanje èovjeka ne dopu¹ta uzgoj potomstva. Da mnogi od njih rade ispred raèunala, vraæaju se kuæi automobilom i sjede s laptopom na koljenima, buljeæi u ekran, do noæi. To ne pobolj¹ava kvalitetu sperme. Toplina koju ureðaj oslobaða i elektromagnetski valovi su smrtonosni za spermu. Pijenje alkohola (èak iu strogim kolièinama ili pu¹enje cigareta, takoðer djelujemo na ¹tetu plodnosti. Da, dragi èovjeèe, nemoj kriviti svoju naklonost da ne mo¾e¹ zatrudnjeti. Kada je vrijeme prebrojavanja ¾eljenog djeteta du¾e, lako mo¾ete zavr¹iti nervozno. Mnogi parovi odluèuju zbog toga, pa prije dono¹enja bilo kakvih riziènih odluka, otiðite lijeèniku koji æe dijagnosticirati va¹u osobu i podr¾ati vas u va¹im naporima da pomognete.