Trgovaeko poduzeaee ako su stanari

Manja trgovaèka dru¹tva vode se svojim pravima. Stoga u njima koriste sasvim razlièite raèunalne programe nego za cijele trgovaèke lance. Manje trgovine imaju ne¹to manji asortiman proizvoda, manji prostor, zapo¹ljavaju manje zaposlenika, i ¹to je najva¾nije - ne izra¾avaju opæa pravila u skladi¹tima u blizini brzih mre¾a.

Zato vlasnici malih privatnih trgovina mogu uvrstiti mali red u sadr¾aj doma trgovine, na primjer, uvesti promocije po vlastitom nahoðenju.

Program Mini MarketProgram Mini Market posveæen prosjeènim tvrtkama je veliki lijek za mala poduzeæa. Omoguæuje vam uèinkovito voðenje trgovine, voðenje skladi¹nog izgleda i stalno provjeravanje svih novih proizvoda na terenu. Takav program omoguæuje uèinkovito oduzimanje od stanja kupljene robe i provedbu inovativnih èlanaka i preostalog asortimana. Male trgovine zahvaljujuæi takvim idejama mogu pokrenuti programe lojalnosti i rabate za obiène klijente.

vrijednostiPosebno je va¾no razmi¹ljati o informatizaciji prilikom postavljanja trgovine. Time se smanjuju tro¹kovi zaposlenika takve trgovine, jer se veæina aktivnosti odvija za nekoliko minuta putem raèunala. Primjerice, cijena proizvoda zavr¹ava skenerom barkoda i naknada se organizira na raèunalo, a zatim preuzima s razine skenera spojenog na raèunalo. To znaèi da naljepnice s vrijednostima ne dr¾imo na svim proizvodima, a zatim svaku cijenu dr¾imo s rizikom da pogrije¹imo kada je pritisnemo na fiskalni iznos. Ne mo¾e se prikriti da je èak iu kratkim trgovinama takva informatizacija u su¹tini pozitivna i omoguæuje pouzdano pokretanje trgovine.