Tumaeenje cjenika var ave

Ling Fluent Ling Fluent . Brzo i učinkovito učenje stranog jezika na mreži

U svim poduzeæima u kojima nastaje mje¹avina zraka s plinovima, parama i zapaljivim maglicama postoji opasnost od paljenja i kao posljedica eksplozije. U tijeku proizvodnje nastavlja se roðenje i elektrostatièko punjenje.

Ispu¹tanje pohranjene energije takoðer su u dru¹tvenoj atmosferi punoj zapaljivih tvari predstavljati opasnost za sigurnost osoblja i biljnog sve. Osiguravanje da se te tvari ispu¹taju iz zraka i sprjeèava njihovo pravilno prozraèivanje le¾i kod poslodavca. To je ista, iako mnoge odgovornosti koje ona podrazumijeva pravo ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. o minimalnim uvjetima, povjerenje i sigurnost na radu, povezan s moguæno¹æu rada se dogodila u stanu od eksplozivne atmosfere.Poslodavac mora osigurati njihovo osoblje sigurne radne uvjete, i to unatoè svim aktualnim dawanych vezi aktivnosti, to je jo¹ uvijek opasnost od eksplozije, posada mora reæi sve o tome, opseg opasnosti, stalno pratiti situaciju, a osim minimalizirati negativne uèinke moguæe eksplozije. U dana¹njoj slu¾bi stvara se dokument o sigurnosnoj eksploziji, tj. Dokument koji sprjeèava eksploziju. Morat æe stajati prije stvaranja funkcijske postaje u opasnom sadr¾aju. Prema zakonu, poslodavac je du¾an:- spreèavanje pojave eksplozivne atmosfere,- sprjeèavanje paljenja u gore spomenutom atmosfera,- minimizira ¹tetne uèinke nastale eksplozije.U dokumentu, poslodavac je du¾an zabilje¾iti sve radove inspekcije i odr¾avanja ureðaja koji predstavljaju prijetnju. Odreðuje vrstu mjera opreza koje treba poduzeti, rizik i mjestima na kojima mo¾e doæi do zapaljenja. Zaposlenik mora biti upoznat sa svim podruèjima opasnosti (0, 1, 2, 20, 21, 22. Pristup opasnoj zoni mora biti posebno oznaèen ¾utim upozoravajuæim trokutom s crnim EX-om u sredini. Poslodavac takoðer mora utvrditi naèine evakuacije, te u uspjehu uvoðenja promjena na podruèju postrojenja, koji utjeèu na podruèje opasnosti, DZPW mora redovito a¾urirati.