Ueitelj njemaekog jezika

Fresh FingersFresh Fingers - Pionirski kompleks za sportašicu i nokte!

Obièno, koristeæi termin interpretacija, smatramo simultano prevoðenje, tj. Izraðeno u specifiènoj zvuèno izoliranoj kabini, ili konsekutivno tumaèenje, o èemu odluèuje prijevod teksta osobe koja je izabrana uz tumaèa. Meðutim, mnoge ¾ene shvaæaju situaciju od posljednje, da postoje i druge, vrlo originalne vrste prijevoda. Postoji, izmeðu ostalog, i tzv. ©apat, veza ili prijevod vidokruga. ©to prikazuju vrste prijevoda koje predstavljam? ©aputano prevoðenje, tj. ¹apat, dakle, postoji klasièna vrsta prijevoda, koja se sastoji u ¹aputanju klijentu reèenicu nakon izgovaranja rijeèi koje je izgovorio govornik. To je posljednja izvrsna vrsta prijevoda koja se mo¾e brzo prekinuti bilo kojom vrstom dodatnih zvukova, pa se mo¾e lijeèiti samo u malim dijelovima ljudi. Obièno se radi u razdoblju kada samo jedna ¾ena na sastanku ne zna jezik govornika. Ovaj naèin odluènosti je vrlo neprihvatljiv za prevoditelje, jer ne ¾eli samo nezapamæeno zanimanje i podjelu pa¾nje. Za tumaèa, ¹aputanje rijeè po rijeè klijentu, govornik se mo¾e utopiti.Veza je jedinstvena vrsta konsekutivnog prijevoda, koja se temelji na obuci izjava nakon reèenice. Usvaja se u sluèajevima kada tumaè ne mo¾e pripremiti informacije iz komentara govornika ili kako je toèan prijevod poruke iznimno va¾an. Obièno se ova metoda prevoðenja koristi u redoslijedu u kojem su dijelovi stroja prevedeni. Postoji veza i dru¹tveni prijevod. Prijevod vista je povezivanje prijevoda i prijevoda. To ukljuèuje prevoðenje teksta izreèenog u govor, ali pote¹koæa je u tome ¹to uèenje ne prima tekst prije, pa morate odmah prebrojati cijelu reèenicu i strogo je prevesti. Ovaj model prevoðenja najèe¹æe se kombinira u odnosima, pa ne èudi ¹to su oni dio ispita sudskog tumaèa.