Uzemljenje baterije

Elektrostatièko uzemljenje je iznimno va¾an detalj u industriji i transportu zapaljivih plinova i za pojedine tvari kao ¹to su tekuæine ili pra¹ci. Kada se elektrostatièki naboj kombinira u blizini zapaljivih materijala, nastaju opasnosti.

Svake godine u cijeloj Europi postoji vi¹e od 400 nesreæa uzrokovanih samo tim pojavama. Paljenje, po¾ari, pa èak i eksplozije, prava je opasnost, koju osoba ima na licu mjesta zdravog gosta i poduzetnika.

U tome nam poma¾u mehanizmi i metode elektrostatièkog uzemljenja. Njihova namjena u vrijednosti probudi se za prikljuèenje ugro¾enih elemenata postupkom niskog otpora za uzemljenje pomoæu prikladne stezaljke. Na tr¾i¹tu postoji velika kolièina njihovih vrsta - krpelja, navuèena, kombinirana u kuæi¹tu kontejnera. Napredniji sustavi omoguæuju vam praæenje stvarnog vremena uzemljenja. U vezi s naknadnim ureðajima, oni ne smiju dopustiti ispu¹tanje proizvoda ili rad na njemu u sluèaju problema s uzemljenjem. Neke metode fizièki blokiraju takvu ponudu, zatvarajuæi ventil ili punjenje, ¹to je korisno u uspjehu neuspjeha ureðaja za suradnju ili poku¹aja da se zaobiðe sigurnost. Ova vrsta rje¹enja obièno se pripisuje ¾eljeznièkim i cestovnim cisternama.

Sasvim èest problem s upotrebom stezaljki na ureðajima koji idu s lakovima, bojama, otapalima ili smolama je te¹ko potpuno ogranièiti proces materijala za povr¹insko davanje. Mo¾ete vidjeti sloj elektrostatskog uzemljenja koji ga izolira, djelomièno ili potpuno negirajuæi njegovu uèinkovitost. To radi ne samo za ureðaje, veæ i za spremnike i spremnike podataka za pohranjivanje gore navedenih materijala.