Uznemirena depresija

Depresija ima jak utjecaj na vlastiti sport i mentalno stanje. Kroz njega se osjeæamo tromo i pospano, a istovremeno imamo velike probleme sa spavanjem, ne mo¾emo se koncentrirati, gubimo svoje interese. Znaèajno je da mogu postojati problemi s motorièkom koordinacijom, bolovi u osobi i leðima, kao i drugi, vrlo jaki u rezultatima somatskih bolesti. On se ne ustruèava sumnjati da nelijeèena depresija utjeèe na poljsko zdravlje, pa èak i na ¾ivot, zbog èega se u vrijeme promatranja prvih simptoma depresije javlja psihijatru i poduzima potrebno lijeèenje. Trajanje lijeèenja, koje se planira pobolj¹ati na¹e psihofizièko stanje i izlijeèiti depresiju, mo¾e se pojaviti od nekoliko mjeseci pa sve do nekoliko godina. To ovisi o stanju u kojem smo se javili lijeèniku, apsorpciji lijekova i naèinu na koji oni utjeèu na nas, te na¹oj vlastitoj ¾elji da se oporavimo od infekcije i otvorimo novi, sretniji ¾ivot. Drugim rijeèima - ne samo psihotropni lijekovi imaju ugled za depresiju. Mo¾emo se boriti sami.Naravno, tada je to posebno te¹ko, s obzirom na to da ne osjeæamo nikakav naèin igranja s praktièno bilo kojim podruèjem ¾ivota, nismo za bilo kakav posao, a na¹e opæe dobro je daleko od idealnog. Meðutim, u lijeèenju depresije stvarno nema velikih, uzvi¹enih ciljeva, veæ stavljanja pred vas i, ¹to je najva¾nije, dovr¹avanja malih aktivnosti, èije æe sretno zatvaranje znaèajno poveæati ¾ivot na¹eg djeteta. Oèigledno je da u te¹kom stanju depresije, imamo problema s viðenjem bilo èega ¹to ne samo da mo¾e stvoriti u¾itak za nas, veæ u kojem jo¹ uvijek mo¾emo. Zato ¹to je u poèetku veliko da se dobije stvarno mala gesta, kao ¹to je pravljenje ljudi kojima se tako osjeæamo. On ne ka¾e da bira prvi dan lijeèenja za ¹iroku, bogato pijanu stranku. Sve ¹to trebate je kratki sastanak s prijateljskom osobom, prijateljem i èlanom obitelji. Poku¹ajte napraviti male u¾itke koji se ispostavljaju slabim od zdravih ¾ena - volite li ¾ivotinje? Kupite, ako je dodatno, naravno, maèku, psa ili hrèka. Nedostaju li vam slatki¹i? Èokolada æe sigurno pobolj¹ati va¹e stanje (i svakako poveæati razinu endorfina u centru, ¹to jamèi sreæu.Bilo bi vi¹e ako biste se pobrinuli za stalne pokrete i samo mali fizièki napor u danu. Optimalan pristup æe biti iscrpljivanje u vrtu i najmanje 10 minuta vje¾banja koje æe podiæi razinu adrenalina i probuditi letargièan um. Poku¹ajte se sjetiti aktivnosti u kojima ste bili prikladni, a zatim ih se postupno vraæajte. Naravno, nitko ne zahtijeva od vas da sudjelujete u maratonu ili snimite sliku koja æe osvojiti natjecanje Word Press Photo. Ne dajte sebi velike ciljeve, postavite se na zadatak da radite male stvari, kao ¹to je èitanje zanimljive knjige ili izrada marame za pletenje. Takoðer, ne ostavljajte da niste jedini. Ljudi koji vas ¾ele u svom zdravlju i sna¾no rje¹enje bolesti okru¾uju vas. Ali nitko neæe èitati va¹e umove u odreðenoj mjeri, pa nemojte oèekivati od èovjeka koji niste povjerili bolest da zna za njih. Upoznajte se s ugodnim razgovorima i kupite pomoæ koju vam nude. Izlazak iz depresije svojim vrijednostima sigurno æe biti te¾ak. I tako æe biti pogre¹no polagati vjeru samo na naèin farmakologije. Koja stvarnost je potrebna da bi se u potpunosti izlijeèili simptomi depresije, ali cijeli proces æe se zavr¹iti br¾e i ljep¹e kada osoba odluèi da se stvarno ¾eli oporaviti.